Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dreamlux.sk, na ktorý sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky), je Ing. Ján Forgáč so sídlom Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha 10, identifikačné číslo: 71909788 (ďalej len predávajúci),  zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C 162921.

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy (ďalej len kúpna zmluva) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len kupujúci alebo spotrebiteľ) prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.dreamlux.sk (ďalej len internetový obchod) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. V prípade, ak je v samotnej kúpnej zmluve uskutočnená úprava vzťahov odlišná, platí dohoda podľa kúpnej zmluvy.

1.4 Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť a prílohu každej kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Kúpna zmluva, uzatvorená v internetovom obchode, je spotrebiteľovi potvrdená odoslaním rekapitulácie jeho objednávky na kupujúcim uvedenú emailovú adresu a následne je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

1.6 Kupujúci súhlasí v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku, prostredníctvom elektronickej pošty a telefonického kontaktu. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití týchto komunikačných prostriedkov si hradí kupujúci sám.

1.7 Kupujúci potvrdzuje, že pred odoslaním záväznej objednávky, si premeral rozmer, v ktorom objednáva objednaný tovar.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Označenie tovaru, jeho cena a popis jeho hlavných vlastností sú uvedené v detaile produktu. Prezentácia produktov vrátane obrazového materiálu použitá na stránkach internetového obchodu je informatívneho charakteru. Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru. Obrázová prezentácia tovaru na webových stránkach je ilustračná, od skutočnosti sa môže líšiť napríklad vyobrazený odtieň.

2.2 Vzhľadom na výhradné práva výrobcov na zmeny tovaru a zmeny farebných odtieňov použitých materiálov na výrobu jednotlivých produktov, ktoré nemajú vplyv na jeho úžitkové vlastnosti, nenesie predávajúci za tieto zmeny na strane výrobcu zodpovednosť. (To sa týka napríklad zmeny farby matracových pien či zmeny typu profilácie, ktoré neovplyvňujú kvalitu ani úžitkové vlastnosti matracov.)

2.3 Pokiaľ si kupujúci objednáva tovar podľa vlastného zadania alebo v atypických rozmeroch, zaväzuje sa kupujúci uhradiť kúpnu cenu tovaru minimálne v hodnote 50 % a viac z kúpnej ceny tovaru vopred ako nevratnú zálohu. (V takom prípade nie je možná úhrada na dobierku v plnej výške kúpnej ceny objednávky.)

2.4 Pokiaľ predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy v stanovenej cene, množstve, kvalite alebo s uvedenými vlastnosťami podľa popisu uvedeného v internetovom obchode, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, pokiaľ je to možné s novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Nová kúpna zmluva je uzatvorená, ak kupujúci potvrdí svoje stanovisko na platnú adresu elektronickej pošty predávajúceho.

2.5 Cena tovaru vo webovom rozhraní internetového obchodu je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty, bez ceny balného, poštovného a ďaľších služieb, ktoré internetový obchod poskytuje v rámci vybavenia objednávky, a ktoré sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu zvlášť.

2.6 Skladové zásoby uvedené v internetovom obchode nezaručujú okamžitú dostupnosť tovaru, sú orientačného charakteru. (Napríklad môže dôjsť k vypredaniu zásob počas vybavovania objednávok, k objednaniu počtu kusov, z ktorých je len časť skladom a pod., čo predávajúci nijako nie je schopný ovplyvniť.)

2.7 Vzhľadom na množstvo položiek a z časti automatizovaný spôsob pridávania produktov do webového rozhrania internetového obchodu nie je vylúčené, že pri zadávaní údajov o evidencii skladových zásob, charaktere tovaru a jeho cene môže dôjsť k omylu. Pre prípad zjavného omylu v cene tovaru si predávajúci vyhradzuje právo od uzavretej zmluvy odstúpiť, rovnako sa v menovaných prípadoch vzťahuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj na kupujúceho.

2.8 V prípade, že tovar nebude možné v stanovenom termíne dodať s ohľadom na jeho vypredanie, či iný dôvod nemožnosti jeho obstarania v uvedenom termíne, je takisto kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2.9 Každá varianta produktu má v internetovom obchode uvedenú orientačnú dobu dodania, s ktorou kupujúci pri uzatvorení kúpnej zmluvy súhlasí. Dodacia doba sa môže primerane okolnostiam predĺžiť alebo skrátiť.

2.10 Ak si kupujúci zvolí platbu vopred, dodacia doba začína plynúť odo dňa pripísania celej sumy určenej v kúpnej zmluve od kupujúceho na účet predávajúceho.

3. Spôsob platby

Platbu je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

3.1 a) Na dobierku

Tovar kupujúci uhradí v hotovosti zmluvnému prepravcovi pri dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spoplatnený na 2 €.

3.1 b) Bezhotovostne prevodom na účet

Tovar uhradí kupujúci prevodom na bankový účet predajcu na základe zálohovej faktúry s údajmi potrebnými na uskutočnenie platby, ktorú obdrží kupujúci v automatickom e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. Pri platbe prevodom na účet je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre alebo číslo objednávky pre možnosť rýchleho identifikovania platby predávajúcim.

Pre platbu prevodom je číslo účtu predajcu: Tatra banka, a.s.: 2912931771/1100; IBAN SK31 1100 0000 0029 1293 1771

3.1 c) Bezhotovostne on-line platbou cez platobnú bránu

Možná je aj on-line platba cez platobnú bránu, ktorá poskytuje výhodu okamžitej platby, či rýchleho bankového prevodu cez internet. Tento spôsob platby môže zahŕňať okamžitú platbu kartou alebo rýchly bankový prevod cez rozhranie banky.

3.2 Predávajúci vystaví a zašle daňový doklad – faktúru kupujúcemu po pripísaní dohodnutej sumy za objednaný tovar a služby v kúpnej zmluve na účet predávajúceho a to v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Preprava a dodanie tovaru

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že tovar z internetového obchodu je doručovaný zmluvnými prepravcami, ktorí v čase prevzatia zásielky preberajú zodpovednosť za doručenie neporušenej a nepoškodenej zásielky na adresu kupujúceho. Túto službu si objednáva kupujúci spolu s tovarom, jej cena je určená v kúpnej zmluve.

4.2 Zásielku sa pred jej prevzatím od prepravcu kupujúci zaväzuje prekontrolovať. V prípade akéhokoľvek porušenia obalu, či závad vzniknutých prepravou je potrebné ich okamžite ohlásiť prepravcovi a uviesť túto skutočnosť do preberacieho protokolu prepravcu. V prípade viditeľného poškodenia obsahu zásielky je nutné spísať s vodičom protokol o škode, poškodenú zásielku kupujúci nemusí od prepravcu prevziať. Prevzatím zásielky bez písomného uvedenia, že zásielka bola poškodená, kupujúci potvrdzuje, že v momente prevzatia zásielky bola táto bez akýchkoľvek zjavných vád.

4.3 Doprava je pre jednotlivé produkty spoplatnená podľa príslušného typu dopravy a podľa druhu objednaného tovaru. Ceny sú uvedené na stránkach internetového obchodu.

4.4 Spoločne s kúpnou cenou za tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak je to pre charakter zásielky potrebné, vyhradzuje si predávajúci právo upraviť cenu balného a cenu dopravy, ako aj spôsob dopravy. V prípade navýšenia ceny balného a dopravy požiada predávajúci o dodatočné potvrdenie kúpnej zmluvy kupujúceho.

4.5 Ako je predávajúci povinný podľa kúpnej zmluvy dodať tovar na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tento tovar pri dodaní. V prípade nutného opakovaného doručovania, ktoré obnáša ďalšie výdaje spojené s doručením tovaru, či dodania tovaru iným spôsobom požadovaným spotrebiteľom, nesie kupujúci náklady s tým spojené.

4.6 Je možné si zvoliť aj osobné vyzdvihnutie na pobočke zmluvného prepravcu, pokiaľ je tento druh dopravy pri danom tovare umožnený. Ceny platia ako pri doručení na adresu, pretože sa jedná rovnako o doručenie zmluvnými prepravcami na požadované miesto.

4.7 Vzhľadom k tomu, že internetový obchod má v ponuke rôzne druhy tovaru s rôznou dobou dodania a od rôznych dodávateľov, môže byť dodaný tovar doručený kupujúcemu vo viac než jednej zásielke, poštovné je hradené kupujúcim raz.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a výmena tovaru

Formulár na stianutie

5.1 a) Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku občianskeho zákonníka nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5.1 b) Kupujúci potvrdzuje, že pred odoslaním záväznej objednávky, si premeral potrebný rozmer, v ktorom objednáva tovar a ktorý tak zadal do objednávky. Za typické rozmery sa považuje rozmer matraca a posteľného roštu 90x200 cm, ostatné rozmery na webových stránkach internetového obchodu sú ponúkané spotrebiteľovi ako atypické rozmery.

5.1 c) Tovar vyrobený na objednávku vrátane rozmeru 90x200 cm sa považuje za tovar vyrobený na zákazku a vzťahuje sa na neho bod 5.1 a). Táto podmienka u jednotlivých produktov závisí od individuálneho výrobného postupu, nie je daná predávajúcim.

5.1 d) Matrac väčší ako 90x200 cm a matrace s predĺženou dĺžkou môžu byť dodané s lepeným konštrukčným spojom. Je to štandardný výrobný proces u všetkých matracov (bez ohľadu na ich cenu, či konštrukciu). Výrobca si tiež vyhradzuje právo na prípadné farebné odchýlky pien a poťahov nemajúce vplyv na úžitkové vlastnosti výrobkov. Pre tieto dôvody nie je možné vrátenie tovaru.

5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v bode 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu (ak je kupujúci nespokojný s ľuboboľnou položkou v objednávke, či si nákup po prezretí výrobku rozmyslí) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.3 Počas plynutia tejto lehoty je kupujúci oprávnený tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom, ktorý je obvyklý pri nákupe v klasickej predajni. Kupujúci berie na vedomie, že odskúšaním tovaru nemožno rozumieť, že tovar začne používať a následne využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.4 Na vrátenie tovaru musí byť tovar v pôvodnom stave, zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale, ktorý prislúcha k tovaru, vrátane všetkých letákov a označení, nepoškodený a nepoužitý.

5.5 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť vopred o tomto kroku informovaný predávajúci písomnou formou oznámenia na platnú emailovú adresu, prípadne na platné telefónne číslo internetového obchodu. Následne bude kupujúcemu poskytnutá adresa na vrátenie tovaru.

5.6 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, musí doručiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci, a to aj vtedy, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obyklým poštovým spôsobom. Prepravu na vrátenie tovaru si zabezpečuje kupujúci.

5.7 Tovar je možné po dohode s predávajúcim vymeniť za iný tovar, ak dodrží kupujúci bod 5.2 v plnej výške ceny pôvodného tovaru. Pokiaľ na tovare či k nemu prislúchajúcom obale došlo k zmene počas manipulácie s tovarom kupujúcim, alebo mu chýbajú letáky či iné označenia, ktoré s tovarom kupujúci obdržal, hodnota k výmene sa znižuje o zníženie hodnoty vráteného tovaru.

5.8 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy vracia predávajúci platby za vrátený tovar (nevzťahuje sa na objednané služby, ktoré boli nutné pre dodanie tovaru ako poštovné a balné) po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru predávajúcim, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol predávajúcemu tovar doručený. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

5.9 Pre vrátenie platby za tovar bude predávajúcim použitý spôsob platby, ktorým obdržal platbu od kupujúceho alebo bankovým prevodom na kupujúcim zadaný bankový účet.

5.10 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom spôsobom iným, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s jeho povahou a vlastnosťami, rovnako berie na vedomie, že tovar je nutné za účelom jeho vrátenia predávajúcemu vhodne zabaliť, aby nedošlo k zníženiu hodnoty tovaru prepravou pri vracaní tovaru.

5.11 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.12 V prípade, kedy má kupujúci v súlade s platným ustanovením právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu bezhotovostne.

5.13 Ak bol spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva je neplatná a kupujúci je povinný s tovarom povinný vrátiť i darček.

6. Reklamačný poriadok

Formulár na stianutie

6.1 Predávajúci zaručuje kupujúcemu, že dodávaný výrobok je bez závad,

6.1 a) má vlastnosti, ktoré si strany zjednali alebo ktoré predávajúci či výrobca popísal,

6.1 b) je v zodpovedajúcom množstve, mierach alebo hmotnosti,

6.1 c) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv pri reklamácii sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa.

6.3 Na zakúpený tovar je poskytnutá záručná doba podľa obchodného zákonníka alebo záručná doba, ktorú poskytuje výrobca. Záručným listom v zmysle týchto reklamačných podmienok je predajný doklad – faktúra dodaná internetovým obchodom. Bez predajného dokladu nemusí byť reklamácia prijatá. Podmienkou pre uznanie reklamácie je jej uplatnenie v záručnej dobe. Reklamovaný výrobok alebo tovar musí byť v hygienicky bezchybnom stave.

6.4 Na vybrané typy matracov, pri ktorých je uvedená predĺžená záruka poskytovaná výrobcom, sa predĺžená záruka vzťahuje na jadro matraca. Ak nie je uvedené inak, jedná sa o pomernú záruku, o ktorej sú informácie uvedené v priložených letákoch dodaných s tovarom.

6.5 Kupujúci berie na vedomie, že pre uplatnenie predĺženej záruky určuje podmienky výrobca tovaru. Vo väčšine prípadov je nutná registrácia výrobku do mesiaca po zakúpení tovaru na webových stránkach výrobcu.

6.6 Prevzatím výrobku a zaplatením plnej sumy za tovar prechádza na kupujúceho vlastníctvo k zakúpenému výrobku. Predávajúci je pri prevzatí tovaru povinný presvedčiť sa o počte a správnosti predávaných výrobkov a neporušenosti obalu. Pokiaľ je tovar poškodený pod neporušeným obalom, kupujúci je povinný na požiadanie tento obal predložiť zástupcovi výrobného závodu pri prešetrovaní reklamácie, inak reklamácia nebude uznaná.

6.7 Výrobky, ktoré majú vadu, ktorá nebráni tomu, aby výrobok mohol byť používaný k určenému účelu, je predávaný za nižšiu cenu ako je obvyklá cena výrobku bez závady. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho, že výrobok má vadu a o akú vadu sa jedná. Na vady, na ktoré sa pri predaji vzťahuje znížená cena, sa nevzťahuje možnosť reklamácie. 

6.8 Predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho s pravidlami používania a ošetrovania výrobku, pokiaľ nejde o pravidlá všeobecne známe.

6.9 Závady výrobkov, ktoré sú zrejmé už pri odbere, musia byť reklamované ihneď pri prevzatí tovaru, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Tieto výrobky musia byť v originálnom balení, nepoužité, nepoškodené, čisté a hygienicky bezchybné. Vady materiálu je kupujúci povinný oznámiť okamžite po ich zistení v čase stanovenom pre záruku.

6.10 Reklamáciu rieši predávajúci v spolupráci s výrobcom tovaru. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.11 Ak je reklamácia vybavená výmenou chybného výrobku (alebo jeho súčasti) za nový bezchybný, beží na nový výrobok (alebo jeho vymenenú súčasť) nová záručná doba od prevzatia výrobku (súčasti).

6.12 Záruka sa nevzťahuje na:

 - závady tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava

 - bežné opotrebenie, ktoré je spôsobené bežným užívaním

 - zmenu farby použitých materiálov, ktoré môžu byť spôsobené atmosférickými vplyvmi a iné prirodzené zmeny materiálov, z ktorých je tovar vyrobený

 - opotrebenie poťahu a čiastočné zmäknutie použitého materiálu, ďalej preležanie, ktoré nepresahuje 13 % podľa normy STN 91 1004

 - vady spôsobené pri prevoze tovaru dopravným prostriedkom zákazníka, vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používvaním v rozpore s návodom na použitie alebo vady spôsobené dodatočnou úpravou akoukoľvek osobou odlišnou od výrobcu apod.

 - vady spôsobené nevhodným skladovaním, nesprávne prevedenou montážou, nevhodným uložením, opravou, údržbou, alebo nesprávnym použitím tovaru

 - drobné odchýlky poťahových látok vo farebnom odtieni podľa vzoru látky

6.13 Matrace či iný tovar odoslaný na reklamáciu nesmie byť prehnutý ani zrolovaný, musí byť riadne zabalený (nie v strečovej fólii) tak, aby pri preprave nedošlo k zašpineniu alebo inému poškodeniu. Za škody spôsobené nedostatočným balením kupujúcim za účelom vybavenia reklamácie, nenesie predávajúci zodpovednosť a nevzťahuje sa na ne možnosť reklamácie.

6.14 Výrobca si vyhradzuje právo na zamietnutie reklamácie z dôvodu hygienického znečistenia výrobku.

6.15 V prípade reklamácie môže výrobca požadovať zaslanie výrobku na posúdenie na vlastné náklady kupujúceho alebo jeho zvoz dopravou výrobcu.

7. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

7.1 Kupujúci dobrovoľne súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a to na neobmedzenú dobu.

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje v uvedenom rozsahu, t.j. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu, IČ a DIČ budú spracované za účelom vedenia užívateľského účtu, za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, na zasielanie informácií súvisiacich s tovarom, službami a obchodných zdelení predávajúcim na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

7.3 Spracované osobné údaje sú prístupné predávajúcemu a ním povereným osobám ako zpracovateľom, a za účelom doručenia tovaru budú poskytnuté prepravnej spoločnosti a osobám doručujúcim tovar.

7.4 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a úplné a ručí za ich správnosť.

7.5 Na osobnú žiadosť kupujúceho budú poskytnuté osobné údaje bezodkladne odstránené. Pokiaľ požaduje kupujúci odstránenie svojich osobných údajov, zašle svoju žiadosť na platnú elektronickú adresu internetového obchodu.

7.6 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

7.7 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na ním použitom zariadení pri návšteve internetového obchodu. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, ak to nebráni plneniu záväzkov, ktoré vyplývajú predávajúcemu z kúpnej zmluvy.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Záväzky zo zmlúv uzatvorených na základe týchto OP sú uzatvárané na dobu neurčitú a podmienky ich ukončenia sa riadia týmito obchodnými podmienkami, kúpnou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

8.3 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí v celom rozsahu s týmito všeobecným obchodnými podmienkami internetového obchodu.

8.4 Predávajúci má právo na zmenu týchto obchodných podmienok, svoju právoplatnosť nadobúdajú tieto zmeny ich uverejnením na webových stránkach internetového obchodu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.01.2017.

Kontaktné údaje internetového obchodu: telefónne číslo: +421 911 809 229, adresa elektronickej pošty: eshop(a)dreamlux.sk.

Doručenie do 3 dní
u produktov skladom
Produkty na mieru
veľký výber atypických rozmerov
Doprava zadarmo
pre väčšinu produktov
21 kvalitných značiek
Slovenská republika, Česká republika, Nemecko, Taliansko